Klasse – Moped

Klasse – Moped

Klasse M – Moped

Fra 1. januar 2017 har Vegdirektoratet innført nye bestemmelser for mopedopplæringen. De nye endringene har ført til noe mer individuell opplæring, med bl.a. trinnvurderinger underveis for å kontrollere måloppnåelse hos den enkelte elev. For mer informasjon, gå inn på linken til vegvesenet sine sider om mopedopplæring: AM146

Før du kan delta på mopedopplæring, må du ha gjennomført Trafikalt grunnkurs. Etter trafikalt grunnkurs må du begynne med grunnkurs for moped, som er på 4 timer. Dette er undervisning i klasserom der eleven skal utvikle grunnleggende forståelse for hva kjøring med moped innebærer.

Trinn 2:

På det neste trinnet skal du tilegne deg kunnskap om mopeden og mopedkjøring, og lære å mestre mopeden rent kjøreteknisk (i kjøregård), før obligatorisk individuell trinnvurdering trinn 2. Hvor mange timer du skal bruke på dette trinnet, må tilpasses det behovet du har. Dette kan være alt fra 2 timer og oppover. Noen elever trenger mer trening i å håndtere mopeden rent kjøreteknisk og må derfor ha noe mer kjøretimer på denne delen, mens andre kanskje trenger noe mer trening i trafikken enn det som er minimums krav.

Trinn 3:

Det neste trinnet (første del av trinn 3) er en trafikal del der du skal lære å kjøre tilnærmet selvstendig i variert trafikk. Denne delen er på 3 timer, men hvor mange timer du skal bruke på dette trinnet, må tilpasses det behovet du har. Det er viktig å nå målet for trinnet. Du skal nå mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i variert trafikkmiljø, og i god samhandling med andre trafikanter.

Mot slutten av opplæringen i dette trinnet skal du gjennomføre 4 timer sikkerhetskurs i trafikk. Her skal du lære hvordan du skal kjøre og samhandle med andre trafikanter slik at ulykker unngås. Sikkerhetskurs i trafikk 4 timer er en obligatorisk del, og kan ikke gjennomføres før første del av trinn 3 over beherskes god nok.

Til slutt på trinn 3 (etter sikkerhetskurs i trafikk) skal det gjennomføres en obligatorisk individuell trinnvurdering trinn 3 på 45 minutter.

Trinn 4:

Siste del av mopedopplæringen er sikkerhetskurs på veg (4 timer obligatorisk). På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter på en selvstendig kjøremåte.

Føreropplæringen for moped følger et forløp på 4 trinn. Den legger stor vekt på at eleven skal ha riktig framdrift i opplæringen slik at eleven får et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet.

Innholdet og målene i opplæringen står nærmere beskrevet i læreplanen (V852) og i trafikkopplæringsforskriften, se lenke: AM146 . For tre- eller firehjulsmoped (klasse M147) er ikke føreropplæringen ferdig utarbeidet. Føreropplæringen i denne klassen gjennomføres derfor inntil videre etter gammel ordning.